spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  18 StyczniaImieniny obchodzą:  Bogumił, Krystyna, Małgorzata, Piotr  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2020/2021 PDF Drukuj E-mail
29 czerwca 2020

Gmina Świdnica INFOOd 1 lipca 2020 roku w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia w formie papierowej będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:

•   drogą elektroniczną – od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

•   portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),

•   elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/),

•   bankowości elektronicznej,

•   tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Emp@tia

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł – od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy posiada orzeczenia o niepełnosprawności – bezterminowo.

Zmiany dla okresu zasiłkowego 2020/2021:  (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się  od dnia 1.10.2020 r. 

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

- W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód na osobę w rodzinie.

- W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

•   została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,

•   zawarła związek małżeński.

 

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021:

•   zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w przypadku dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

•   zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (oryginał) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

•   odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

•   orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

•   oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

•   informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (oryginał),

•   dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu,

•   inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, a oryginał okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

•   od 1 do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

•   od 1 września do 30 września – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

•   od 1 do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

•   od 1 do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia.

•   od 1 grudnia do 31 stycznia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica