spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  25 SierpniaImieniny obchodzą:  Grzegorz, Ludwik, Luiza, Michał  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
PRACA DLA DORADCY W REGIONALNYM PUNKCIE DORADCZYM DLA ORG. POZARZ.(WRO)  WYDŁUŻENIE TERMINU PDF Drukuj E-mail
18 stycznia 2019

Gmina Świdnica INFOWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych. 

Do zadań doradcy będzie należało:

1) doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert na realizację zadań publicznych, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji;

2) doradztwo w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego;

3) doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych;

4) pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD oraz w obowiązującym prawie;

5) doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;

6) doradztwo w zakresie zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi;

7) informowanie o możliwościach korzystania ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych;

8) sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania;

9) przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Doradczego, na adres: ;

10) przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych.

 

Zadania ww. dotyczą w szczególności projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.

Usługa będzie realizowana stacjonarnie oraz mobilnie (wyjazdowo) od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2019 roku.

1.Doradztwo stacjonarne odbywać się będzie w siedzibie UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, w następujący sposób:

a) dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki,

b) min. 5 godzin każdego z ww. dni, w godzinach od 9.00 do 14.00,

c) min. 35 godzin w miesiącu, przy czym w pierwszym miesiącu kalendarzowym pracy ilość godzin może być odpowiednio mniejsza i liczona będzie od pierwszego dnia po podpisaniu umowy  natomiast w grudniu min. 20 godzin,

d)  ilość doradztwa stacjonarnego w trakcie trwania umowy – maks. 465 godzin.

 

2.       Doradztwo mobilne (wyjazdowe) odbywać się  będzie w następujący sposób:

a) doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie się odbywało w promieniu do 150 km od Wrocławia,

b) każde doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie trwało min. 3 godziny maks. 5 godzin w miejscu jego świadczenia,

c) ilość godziny doradztwa mobilnego (wyjazdowego) w trakcie trwania umowy – maks. 25.

d) doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie odbywało się poza godzinami doradztwa stacjonarnego,

e) koszty dojazdu na miejsce doradztwa mobilnego (wyjazdowego) oraz powrotu nie będą zwracane.

Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w formie osobistej, telefonicznej, faksoweji e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenia.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie:

1)   CV, które powinno zawierać następujące oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Województwo Dolnośląskie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” poświadczone podpisem. W przypadku podmiotów gospodarczych proszę przysłać dotychczasowe doświadczenie.

2)  informacji czy zostanie złożony wniosek o ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (nie dotyczy osób, które chcą realizować zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej),

3)   wypełnionej tabeli oferty znajdującej się w załączonym pliku

 

Wyżej wymienione dokumenty i informacje proszę przesłać na adres: do dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.

1)   Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2)       Inspektor Ochrony Danych, e-mail ;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);

4)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

)   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica