spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  21 LutegoImieniny obchodzą:  Eleonora, Feliks, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniach od 6 marca do 11 kwietnia na terenie 33 sołectw odbędzie się kolejna zbiórka sprzętu RTV/AGD, odpadów wielkogabarytowych (meble, wersalki itp.), opakowań po dezodorantach, zużyt...
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 19 lut...
WNIOSKI O DOPŁATY OBOWIĄZKOWO PRZEZ INTERNET
Jak informuje Biuro Prasowe ARiMR od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formul...
31 MLN NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ
28,5 mln zł unijnej dotacji zostanie przeznaczonych na przebudowę wraz z elementami rozbudowy 11,1 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 379, od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do...
RUSZA NABÓR DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI
Z dniem 1 marca br. rusza nabór w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę ...
151 TYS. DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY NA PROJEKT AKTYWNIE W GMINIE ŚWIDNICA
Nowy 2018 Rok dla wszystkich uczestników projektu pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" rozpoczął się wyjątkowo "aktywnie". Po krótkiej świątecznej przerwie beneficjenci p...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE PDF Drukuj E-mail
05 września 2017

Logo GOPS W ŚWIDNICYKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze: Pracownik socjalny. Forma zatrudnienia umowa o pracę - pełny etat.

 

 

 

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wymagane kwalifikacje (zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. )
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do 31 grudnia 2013 roku ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) politologia
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) polityka społeczna
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przepisów dotyczących prawa pracy w tym przepisów o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.
2. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych.
3. Dobra organizacja pracy na zajmowanym stanowisku, odpowiedzialność, zaangażowanie i kreatywność.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Mile widziane prawo jazdy oraz własny samochód.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracowniczym – pracownik socjalny.
Do zakresu czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego należeć będzie:
1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej.
5. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdnica.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
7. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
8. Świadczenie pracy socjalnej.
9. Wydawanie wniosków dla mieszkańców Gminy Świdnica o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
10. Kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
11. Współpraca z radnymi oraz sołtysami z terenu Gminy Świdnica.
12. Wyjazdy w teren Gminy Świdnica zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do oferty należy dołączyć:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys-curriculum vitae,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) .

Termin składania ofert ustala się do dnia 19 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, pok. 114
do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Ośrodka.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: "Oferta na stanowisko pracownicze - pracownik socjalny".
Dokumenty przesłane za pomocą faksu, e-maila, a także te, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrzone. Oferty przygotowane w inny sposób niż podany powyżej ze względów formalnych nie będą rozpatrzone.

 

Z upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Jolanta Adamczyk
Specjalista pracy socjalnej

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica