spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  23 MajaImieniny obchodzą:  Emilia, Iwona, Jan, Michał  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI INFORMUJE PDF Drukuj E-mail
11 maja 2022

Na białym tłe Godło Polski poniżej podpis WOJEWODA DOLNOŚLĄSKIObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego:

Budowę linii kablowej 220 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa", przewidzianą do realizacji na działkach nr 840/48, nr 1184/1, nr 855/12, nr 839/15, nr 839/20, AM-3, obręb 0018 Mokrzeszów, jedn. ewiden. 021907_2 Świdnica.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.6.2022.MN

 Wrocław, dnia 10 maja 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 4 oraz pkt 11 załącznika do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 273) art. 82 ust. 3 pkt 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora — Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin — Jeziorna działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 14 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego:

Budowę linii kablowej 220 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa", przewidzianą do realizacji na działkach nr 840/48, nr 1184/1, nr 855/12, nr 839/15, nr 839/20, AM-3, obręb 0018 Mokrzeszów, jedn. ewiden. 021907_2 Świdnica.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 12 maja 2022 r. — data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Gminy Świdnica, w Biuletynach Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 27 maja 2022 r.

Informuję, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, że strony postępowania uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy - w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. la pkt 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych informuję również, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu — plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria).

Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emaliowo:

- (71) 340-67-75 (email: ).

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta".

Ponadto, na podstawie art. 7 ust. la pkt 2, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 4 tej ustawy, w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 
spacer
(C) 2022 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica