spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  15 SierpniaImieniny obchodzą:  Maria, Stefan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury...
Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury... PDF Drukuj E-mail
16 listopada 2021
Świdnica, 16.11.2021 r.

ZPGZKSWOP.524.4.2021


Wójt Gminy Świdnica

ogłasza otwarty konkurs

na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz Uchwały nr XXXIII/340/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie kultury, sztuki i edukacji.

1. Rodzaj zadania.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji na rzecz mieszkańców Gminy Świdnica, wskazanego w „Programie współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, w szczególności zadania dla grup międzypokoleniowych, popularyzujące kulturę ludową - folklor, obrzędy, sztukę, tradycje:

a) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m. in. warsztaty, kursy, sympozja),

b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych,

c) pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu.2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 wynosi 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł ).


3. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.305 t.j.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z oferentem przeprowadzone zostaną negocjacje, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.

4. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także utraty zdolności do czynności prawnych przez reprezentantów oferenta.

5. W ramach zadania określonego w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

6. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu do składania ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


4.Termin i warunki realizacji zadania.

Realizacja zadania obejmuje okres po dacie podpisania umowy do 30 grudnia 2021. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy dotacyjnej. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie.


5. Termin składania ofert.

Termin składania ofert – do 07.12.2021 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert - Oferty należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – Punkt Informacyjny (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2021 r. do godz. 16:30 w zaklejonej kopercie, podając nazwę oferenta i opatrzonej nazwą konkursu - napisem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji w 2021 roku”.


6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, termin dokonania wyboru oferty.

Oferty o dotacje wraz z załącznikami należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z załącznikami. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w terminie do 10.12.2021 r.
Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zapisem art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świdnica po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
Wynik konkursu ogłoszony zostanie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce NGO oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gmina.swidnica.pl. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica tel. 748523067 wew. 222.


7. Zrealizowane w roku 2020 zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki i edukacji i ich koszty
.

W roku 2020 konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji nie został ogłoszony ze względu na pandemię COVID19

Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.

Sporządziła: S. Siwak

 
spacer
(C) 2022 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica