spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  22 SierpniaImieniny obchodzą:  Cezary, Maria  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow NIERUCHOMOŚCI -
aktualna oferta arrow Informacje o przetargach
Informacje o przetargach PDF Drukuj E-mail
 
 

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha

 

Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP. 
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego  przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w  wysokości:
Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.                
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej  ceny  zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta  nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku o  godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi  przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci  przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty  przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Piąty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05 czerwca 2017  r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny  nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu  notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie  udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr  74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina  Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 05.05.2017 r.

 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza drugie  rokowania po IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie  :

Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha


    
Zgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.

Cena do rokowań dla zbywanej nieruchomości wynosi:  16.800,00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów: 23.03.2016r.; 23.06.2016r.; 08.09.2016; 24.11.2016
Terminy przeprowadzonych rokowań: 23.02.2017r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna-  stanowisku 100 oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny tj. kwota 1.680,00 zł przelewem na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
Księga Wieczysta nr SW1S/00020755/9  prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „ Gogołów- działka nr 420/1 ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 05 czerwca 2017 roku
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku
o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 206/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
-poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Świdnica 05.05.2017

 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi: Gogołów:
                        
Działka nr 421/10 o powierzchni 0,1479 ha

Zgodnie z uchwałą nr LXIII/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24.10.2014 r. działka nr 421/10 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Gogołów ujęta jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Grunt sprzedawanej działki podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego  przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w  wysokości:

Działka nr 421/10 – 41.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.                
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej  ceny  zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta  nr SW1S/00020594/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku o  godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 421/10 – 4.100,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05 czerwca 2017  r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny  nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu  notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie  udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr  74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina  Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 05.05.2017 r.

 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie  :

Mokrzeszów dz. nr 101/2 o powierzchni 0,1021 ha

    


Zgodnie z uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, działka nr 101/2 stanowi tereny rolnicze dopuszczone do zabudowy oznaczone na rysunku symbolem A3.Rd.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9  prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem  negatywnym- brak oferentów
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem  negatywnym- brak oferentów
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017 r. zakończył się wynikiem  negatywnym- brak oferentów

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05 czerwca 2017 roku  na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu  notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
 wyłonienia nabywcy,
-wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
-zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
-poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu  oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr
 /74/  852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 05.05.2017

 Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha


Działki nr  65/20, 65/26, 65/28 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Teren w/w działek znajduje się w strefie  ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić  z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego  przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w  wysokości:
Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.                
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej  ceny  zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta  nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 18.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty  przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Piąty  przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017r. o  godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05 czerwca 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny  nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu  notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.


Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie  udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr  74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina  Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 05.05.2017 r.
 
 
 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha

Działki nr 65/20, 65/26, 65/28, 65/29 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Działka nr 65/29 – 57.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
Działka nr 65/29 – 5.700,00 zł


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
Świdnica, dnia 19.01.2017 r.Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Mokrzeszów dz. nr 101/2 o powierzchni 0,1021 haZgodnie z uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, działka nr 101/2 stanowi tereny rolnicze z dopuszczalną zabudową zagrodową oznaczone na rysunku symbolem A3.Rd.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy-sala operacyjna-stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 19.01.2017
 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:
 

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha

Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 19.01.2017 r.
 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza rokowania po II przetargu na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pogorzała


Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 20,40 m2, położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju, który jednocześnie pełni też funkcję kuchni w budynku nr 4 w Pogorzale. Udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 97 wynosi 0,0820.
Zgodnie z uchwałą nr XLVII/487/2005 z dnia 29.12.2005 r., działka nr 97 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pogorzała ujęta jest jako zabudowa zagrodowa mieszkaniowa jednorodzinna ( 40% powierzchni działki) oraz jako zieleń urządzona z zakazem zabudowy ( 60% powierzchni działki).

Cena do rokowań dla zbywanej nieruchomości wynosi: 16.000,00 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów: 23.03.2016 r.; 23.06.2016 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna- stanowisku 100 oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny tj. kwota 1.600,00 zł przelewem na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
Księga Wieczysta nr SW1S/00020755/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „Lokal mieszkalny nr 6 w Pogorzale 4” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 20 lutego 2017 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 206/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Świdnica 19.01.2017
 


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza rokowania po IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha


Zgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.

Cena do rokowań dla zbywanej nieruchomości wynosi: 16.800,00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów: 23.03.2016 r.; 23.06.2016 r.; 08.09.2016 r.; 24.11.2016 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna- stanowisku 100 oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny tj. kwota 1.680,00 zł przelewem na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
Księga Wieczysta nr SW1S/00020596/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Gogołów- działka nr 420/1 ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 20 lutego 2017 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku
o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 206/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Świdnica 19.01.2017Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Gogołów:

Działka nr 421/10 o powierzchni 0,1479 ha
Działka nr 421/11 o powierzchni 0,1696 haZgodnie z uchwałą nr LXIII/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24.10.2014 r. działki nr 421/10 i 421/11 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Gogołów ujęte są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 421/10 – 41.000,00 zł
Działka nr 421/11 – 37.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00020594/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 421/10 – 4.100,00 zł
Działka nr 421/11 – 3.700,00 zł


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 19.01.2017 r.
 

Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Wieruszów dz. nr 65/2 o powierzchni 0,1916 ha

Zgodnie z uchwałą nr LVIII/504/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów, działka nr 65/2 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem A5.M.
Grunt sprzedawanej działki podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
65.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 650,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020628/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.11.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 6.500,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 

Świdnica, dnia 14.10.2016 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha

Działki nr 65/20, 65/26, 65/28, 65/29 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Działka nr 65/29 – 57.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 18.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
Działka nr 65/29 – 5.700,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku I przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

 

1.

 

 

 

Przetarg ustny ograniczony

 

 

Działka nr 110/5

o pow. 0,3743 ha

( RIIIb- 0,3210 ha;

RIVa- 0,0533 ha)

położona w

Modliszowie

 

Uprawy rolne

 

25,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

0,93 dt tj. 50,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość objęta przetargiem nie może być wydzierżawiona jako odrębna nieruchomość - brak drogi dojazdowej.

W związku z tym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 108/2, 110/11, 144/2, 110/6. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć aktualny wypis z rejestru gruntów ( dla potwierdzenia własności nieruchomości przyległej), w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w okienku informacji Urzędu Gminy Świdnica- sala operacyjna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ustny ograniczony- Modliszów- dz. Nr 110/5”.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 22 listopada 2016 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefonu 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr

525 i 526/1

o łącznej pow.0,8323 ha

( ŁII- 0,1469 ha; ŁIII- 0,0678 ha; RIVa- 0,3178 ha; RV- 0,2998 ha) położona w Witoszowie Dolnym

 

 

Uprawy rolne

 

40,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

1,53 dt tj.

82,23 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr

117

o pow. 3,88 ha

( RIIIa- 0,55 ha; RIVa- 0,49 ha; RIVb- 1,57 ha; RV- 0,96 ha; RVI- 0,23 ha; N- 0,08 ha) położona w Grodziszczu

 

 

Uprawy rolne

 

150,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

6,14 dt tj.

330,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 23

o pow. 0,22 ha

(PsIII- 0,22 ha) położona w Komorowie

 

 

Uprawy rolne

 

10,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

0,52 dt tj.

27,95 zł

 

2 lata

 

11.00

Działka nr

5 i 6/1

o łącznej pow. 0,65 ha

( RIIIa- 0,65 ha) położona w Komorowie

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

2,00 dt tj.

107,50 zł

 

2 lata

11.00

 

 

Działka nr

122/2

o pow. 0,62 ha

(RII- 0,62 ha) położona w Mokrzeszowie

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

2,14 dt tj.

115,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 730 do 1530.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Mokrzeszów dz. nr 101/2 o powierzchni 0,1021 ha

Zgodnie z uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, działka nr 101/2 stanowi tereny rolnicze dopuszczone do zabudowy oznaczone na rysunku symbolem A3.Rd.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku III przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka nr 12

o pow. 0,50 ha

( RIIIa- 0,50 ha) położona w

Burkatowie

Uprawy rolne

 

40,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

1,54 dt tj. 83,00 zł

2 lata

11.00

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku II przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 575

o pow. 0,09 ha

( PsIII- 0,09 ha) położona w

Mokrzeszowie

Uprawy rolne

5,00 zł

płatna do 21.11.2016

0,21dt tj. 12,00 zł

2 lata

11.00

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 730 do 1530.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 
 


Świdnica dnia 14.10.2016
 
Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,


przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha


Zgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

24.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 240,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020596/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.400,00zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
 

Świdnica, dnia 14.10.2016 r.
 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha


Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:


Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży, poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 

 

 

 

 

 
spacer
(C) 2017 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica