spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  20 KwietniaImieniny obchodzą:  Agnieszka, Czesław, Szymon, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konk.
Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konk. PDF Drukuj E-mail
01 marca 2021

ZPGZKSWOP.524.2.2021

 

Zarządzenie nr 23/2021

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 1 marca 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządza się, co następuje:

§1.1 Powołuje się  Komisję Konkursową ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

  1. Krzysztof Jas – Przewodniczący Komisji;
  2. Renata Bogucka – Członek Komisji;
  3. Elżbieta Gaszyńska – Członek Komisji;
  4. Jakub Curyl – Członek Komisji.

2.  Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Świdnica,
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica o godz. 9.00 w sali nr 210.

§2.1. Zadaniem Komisji będzie rozpatrywanie i ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofertna wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

2. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawi je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im propozycją przyznania dotacji.

3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

§3. Członkowie Komisji wypełnią: „Oświadczenie członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy                            z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 r.”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Świdnicy.

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia nr  23/2021

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 1 marca 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) organ administracji publicznej ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Na podstawie art. 15 ust. 2da pkt 1 komisja konkursowa działać może bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, kiedy żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

W terminie  od 09.02.2021 r. do 23.02.2021 r. wyznaczonym w ogłoszeniu Wójta Gminy Świdnica z dnia 09.02.2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych, żaden z upoważnionych podmiotów nie wskazał osoby powoływanej w skład komisji konkursowej.

Mając na uwadze przytoczone na wstępie przepisy zasadnym staje się wydanie zarządzenia.

 

 

 

………………………

Radca Prawny

 

 

 

Sporządziła: Alicja Masłyk

 

Załącznik

do Zarządzenia nr  23/2021

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 1 marca 2021 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

Członka komisji konkursowej  do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu”

Imię (imiona)………………………………………………………………………………….. Nazwisko………………………………………………………………………………………

Reprezentowany podmiot……………………………………………………………………..

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1. Znane/ nie znane[1] jest mi, iż do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn.zm.) i nie podlegam/ podlegam[2] wyłączeniu wskazanym w art. 24 dotyczącym wyłączenia pracownika oraz organu.                                                                            

2. Nie jestem/ jestem [3] związany z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert, a w szczególności nie jestem i nie byłem/am (w okresie 3 lat):

  1. związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem/am przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotami składającymi ofertę;
  2. członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów składających ofertę;
  3. członkiem podmiotów składających ofertę;
  4. wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów składających ofertę;

2. Nie jestem / jestem[4] związany w innym stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami składającymi ofertę, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

 

 

………………………………….                                                      …………………………

Miejscowości i data                                                               Podpis

 [1] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić

[3] Niepotrzebne skreślić

[4] Niepotrzebne skreślić

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica