spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  18 StyczniaImieniny obchodzą:  Bogumił, Krystyna, Małgorzata, Piotr  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
WÓJT GMINY Z WOTUM ZAUFANIA I 18.TYM ABSOLUTORIUM PDF Drukuj E-mail
25 czerwca 2020

Gmina Świdnica INFODebata nad raportem o stanie gminy za rok 2019 poprzedziła głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek. W nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. To kolejny tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania samorządu gminy Świdnica. Radni Rady Gminy Świdnica zdecydowaną większością udzielili wotum zaufania i absolutorium dla wójt Teresy Mazurek.

 

Wotum zaufania to nowy instrument w polskim prawie. Zgodnie z obowiązującymi od 2019 roku przepisami wójt gminy jest zobowiązany przedstawić radnym raport o stanie gminy. W oparciu o ten dokument radni udzielają mu wotum zaufania. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 11 opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania, 2 osoby się wstrzymały.

Pełna treść raportu dostępna na: http://bip.gmina.swidnica.pl/start/raport-o-stanie-gminy-swidnica/1217-raport-o-stanie-gminy-swidnica-2019

Podczas XXV sesji radni zapoznali się m.in. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 r., stanowiskiem komisji rewizyjnej skierowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium, opinią RIO na jego temat.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:

  • prognozowane dochody ogółem w wysokości 89.923.575,52 zł zrealizowano w kwocie 85.584.215,59 zł, co stanowi 95,17% planu, z tego: dochody bieżące 80.352.646,40 zł, dochody majątkowe 5.231.569,19 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 588.054,12 zł.(87,08 % planu)
  • planowane wydatki ogółem w wysokości 93.952.179,52 zł zrealizowano w kwocie 87.341.465,74 zł, co stanowi 92,96% planu, z tego wydatki bieżące 72.990.058,16 zł, wydatki majątkowe 14.351.407,58 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,39%, a ich udział w wydatkach ogółem 16,43%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 7.362.588,24 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 5.889.294 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 48,96 % wykonanych dochodów 2019 r. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześni , iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.

- Dziękuję serdecznie za udzielenie wotum zaufania i absolutorium jakie mi zostało udzielone. W mojej dotychczasowej historii jest to już 18. Dziękuję za kolejny rok współpracy wszystkim radnym, moim współpracownikom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i organizacjom działającym na terenie gminy. Mam nadzieję, że dobra współpraca oraz dobra wola działania na rzecz społeczności lokalnej przyniesie dalszy rozwój naszej gminie, tak aby jakość świadczonych usług była jak najlepsza – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica