spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  12 LipcaImieniny obchodzą:  Weronika, Jan, Brunon  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Archiwum wiadomości
ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE W PSZENNIE NA SPRZEDAŻ PDF Drukuj E-mail
05 czerwca 2020

Gmina Świdnica INFO18 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206) odbędzie się przetarg na nieruchomości niezabudowane położone  w miejscowości Pszenno. 

Działka nr 65/99     o powierzchni 0,1023 ha- cena wywoławcza 74.000,00 zł

Działka nr 65/100   o powierzchni 0,1189 ha- cena wywoławcza 86.000,00 zł

Działka nr 65/101   o powierzchni 0,1126 ha- cena wywoławcza 81.000,00 zł

Działka nr 65/102   o powierzchni 0,1116 ha- cena wywoławcza 81.000,00 zł

Działka nr 65/103   o powierzchni 0,1116 ha- cena wywoławcza 81.000,00 zł

Działka nr 65/104   o powierzchni 0,1102 ha- cena wywoławcza 80.000,00 zł

Działka nr 65/105   o powierzchni 0,1021 ha- cena wywoławcza 74.000,00 zł

 Działka nr 65/91   o powierzchni 0,1218 ha- cena wywoławcza 88.000,00 zł

Działka nr 65/95   o powierzchni 0,1000 ha- cena wywoławcza 72.000,00 zł

Teren, na którym zlokalizowane są działki nr  65/99, 65/100, 65/101, 65/102, 65/103, 65/104, 65/105, 65/91, 65/95       w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica, obrębu Pszenno przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno – 3.MN (Uchwała nr XLV/337/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2013 roku).

W obszarze działek nr 65/99, 65/100, 65/101, 65/102, 65/103, 65/104, 65/105, 65/91 i 65/95  zlokalizowana jest strefa „W” ochrony archeologicznej stanowiska archeologicznego 6/23/85-24 wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 03.12.1982 r. pod nr 1026/Arch/82, chronionego na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków wraz z otoczeniem. W granicach strefy „W” prowadzenie robót ziemnych o charakterze inwestycyjnym wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych, stosownie do przepisów odrębnych. Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 900,00 zł.                

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje

o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej  ceny  zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta 

o numerze SW1S/00027188/2.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 czerwca 2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Przy wpłacie wadium należy wskazać numer lub numery działek, których wadium dotyczy oraz uczestnika (uczestników) biorących udział w przetargu.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Świdnica, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny  nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej przystępując do przetargu bez obecności współmałżonka powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

  • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu  notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
  • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
  • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
  • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie  udzielane będą w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730- 1530, wtorek 730- 1700, piątek 730- 1400 na stanowisku ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr  74 8523067 wew. 105.

Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej http://bip.gmina.swidnica.pl/start/nieruchomosci/rok-2020.

Gmina  Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica