spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  5 CzerwcaImieniny obchodzą:  Bonifacy, Dobromir, Waleria  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
ZMIANA GODZIN ODJAZDU LINII NR 30
Urząd Miejski w Świdnicy uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy drogi nr 379 Świdnica-Wałbrzych przez Modliszów z dniem 08.06.2020 wprowadza się zmiany god...
ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE W PSZENNIE NA SPRZEDAŻ
18 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206) odbędzie się przetarg na nieruchomości niezabudowane położone  w...
NOWE ZASADY OBSŁUGI KLIENTA
Informujemy, że z dniem 1 czerwca Urząd Gminy Świdnica wznowił pełną obsługę Klientów zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy Urzędu. ...
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 3 czer...
KOMUNIKAT W SPRAWIE OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM
W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, celem minimalizacji zakażeń, apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się d...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow EKO TARGOWISKO W PSZENNIE
EKO TARGOWISKO W PSZENNIE PDF Drukuj E-mail
04 czerwca 2019

Gmina Świdnica INFODobre wiadomości dla producentów produktów rolnych, produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz wytwórców wyrobów rzemieślniczych pochodzących z gospodarstwa lub samodzielnie pozyskanych. To wszystko będzie można sprzedać i kupić w Pszennie. Uchwałę w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Pszennie i nadania regulaminu organizacyjnego przyjęli jednomyślnie radni, podczas IX sesji Rady Gminy Świdnica. Inauguracja targowiska, zlokalizowanego na parkingu przy boisku sportowym w Pszennie planowana jest na sobotę, 29 czerwca.

Jednak aby targowisko prowadzone przez gminę Świdnica rozpoczęło swoją działalność, uchwała musi zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Regulamin targowiska gminnego w Pszennie pod nazwą: "EKO Targowisko’’

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego pod nazwą ,,EKO Targowisko” zlokalizowanego w Pszennie przy ul. Kolejowej 1, zwanego dalej ,,Targowiskiem’’.

2. Targowisko gminne prowadzi Gmina Świdnica.

3. Bezpośredni nadzór nad targowiskiem pełni inkasent będący jednocześnie gospodarzem targowiska, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia uchybień i niedociągnięć.

4. Od osób prowadzących handel na targowisku pobiera się opłatę targową dzienną, zgodnie z Uchwałą nr VII/87/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2019 r.

5. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta, które należy zachować do kontroli i posiadać stale przy sobie w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Targowisko jest czynne w soboty z wyjątkiem świąt przypadających na ten dzień od godziny 7.00 do godziny 14.00 z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wcześniej zaplanowanych imprez okolicznościowych odbywających się na terenie boiska sportowego uniemożliwiających otwarcie targowiska, organizator poinformuje uczestników poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica .

§ 3. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści: „ EKO Targowisko w’’ Pszennie z umieszczonym herbem Gminy Świdnica.

2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska tj. nazwa i adres właściciela targowiska oraz numer telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie handlowym:

1) producenci produktów rolnych,

2) producenci produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ( MOL ),

3) wytwórcy wyrobów rzemieślniczych, przy czym sprzedawane wyroby powinny pochodzić z gospodarstwa lub samodzielnie pozyskane np.: zioła, kwiaty, elementy przyrody nieożywionej. W przypadku rzemiosła użytkowego wykonane przedmioty muszą być wykonane z wykorzystaniem naturalnych surowców.

§ 5. 1. Na targowisku zabrania się handlu:

1) odzieżą, obuwiem, chemią,

2) napojów alkoholowych,

3) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,

4) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,

5) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

6) obcej waluty (banknoty, monety) i papierów wartościowych,

7) żywych zwierząt,

8) grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,

9) innych artykułów , których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 6. Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju,

2) spożywania napojów alkoholowych i używania środków psychotropowych, odurzających i zastępczych oraz prowadzenia działalności handlowej przez osoby będące pod ich wpływem,

3) prowadzenia gier hazardowych i losowych,

4) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

5) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

6) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,

7) wystawiania towarów poza teren wskazanego przez administratora targowiska miejsca sprzedaży,

8) wywieszania reklam bez zgody gospodarza,

9) wprowadzania na teren targowiska psów bez smyczy i kagańca,

10) wjeżdżania i parkowania pojazdów, za wyjątkiem tych należących do dostawców towarów oraz pojazdów z których prowadzony jest handel w miejscach wyznaczonych przez zarządcę,

11) ustawiania albo pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska.

§ 7. Osoby prowadzące handel są zobowiązane do:

  1. przestrzegania regulaminu,
  2. przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,
  3. zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc wskazanych przez organizatora,
  4. utrzymania czystości i porządku miejsc, na których prowadzą sprzedaż, a po jej zakończeniu zebranie i usunięcie odpadów do pojemników przeznaczonych do tych celów,
  5. umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,
  6. posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby prowadzącej handel,
  7. niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej,
  8. posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie inkasenta lub innych osób upoważnionych przez administratora,
  9. okazywania odpowiednich dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży na żądanie innych organów do prowadzenia kontroli,
  10. używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia towarów,

§ 8. 1. Osoby prowadzące handel ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na targowisku oraz osobom trzecim.

2. Osoby prowadzące handel potwierdzają iż ponoszą nieograniczoną w czasie odpowiedzialność wobec nabywców produktów nabytych na ,,EKO Targowisko” w Pszennie za szkody wyrządzone oferowanym produktem.

§ 9. 1. Miejsca sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza pracownik organizatora lub inkasent.

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko znajdujące się na terenie targowiska.

§ 10. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:

1) upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Świdnica,
2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 11. 1. Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Wójt Gminy Świdnica.

2. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych inkasent targowiska.

§ 12. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Uchwała nr VIII/87/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 maja 2019 r.

 

w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§1. Wprowadza się w Gminie Świdnica opłatę targową.

§2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) od osób dokonujących sprzedaży na stałych targowiskach:

a) za sprzedaż przy zajęciu placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, niezależnie od branży za 1 m2 -3 zł,

b) przy sprzedaży z przyczepy, samochodu, platformy – 10 zł,

c) przy sprzedaży z wozu konnego – 6 zł,

d) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru – 3 zł,

e) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza - 3 zł,

f) przy sprzedaży ze stołu – za 1 m2 powierzchni stołu – 3 zł.

2) Przy sprzedaży z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, poza przypadkami określonymi w ust. 1, ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 50 zł.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.

4. Dowodem uiszczenia opłaty są bilety opłaty targowej, stanowiące druki ścisłego zarachowania z naniesioną datą uiszczenia opłaty.

§3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi poszczególnych sołectw.

3. Wynagrodzenie miesięczne za inkaso opłaty targowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% kwoty zainkasowanych w ciągu miesiąca opłat targowych.

§4. Traci moc uchwała Nr LVII/519/2018Rady Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica