spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  16 LipcaImieniny obchodzą:  Eustachy, Ruta  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
RUSZA GMINNY PROGRAM DOFINASOWANIA WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA STAREGO TYPU NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIE PDF Drukuj E-mail
28 marca 2019

Gmina Świdnica INFOPodczas VI sesji Rady Gminy Świdnica, radni przyjęli uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Mając na względzie poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Świdnica, które wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców naszego regionu, Rada Gminy Świdnica postanowiła przyjąć do realizacji „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica”. Dofinansowanie wpłynie na wzrost zainteresowania wymianą przestarzałych nie ekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w Gminie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotacja będzie udzielana w wysokości do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, na zadanie, a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Prosimy nie kierować żadnych wniosków do momentu ogłoszenia terminu naboru. Informacje o terminie przyjmowania wniosków zostaną opublikowane na stronach www.

Dokumenty będzie można składać w Urzędzie Gminy Świdnica osobiście lub pocztą, począwszy od dnia ogłoszenia naboru do dnia jego zakończenia, określonego w ogłoszeniu o naborze.

 ***

 

To nie koniec dobrych wiadomości związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowania na wymianę „starych pieców” 28 marca Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Przystąpienie do Partnerstwa określonego niniejszą Uchwałą jest odpowiedzią na konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej).

Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty grantowe dot. zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej.

Celem projektu będzie  pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez Grantobiorców.

Wysokość dofinansowania dla Grantobiorców będzie kształtować się na poziomie do 70 % poniesionych przez nich  wydatków kwalifikowalnych i wynosić  będzie maksymalnie do 10 tys. PLN w przypadku lokalu mieszkalnego oraz do 25 tys. PLN w przypadku domu jednorodzinnego.

Udział finansowy Gminy Świdnica zostanie określony w Umowie partnerskiej, a środki na realizację projektu zostaną zabezpieczone w budżecie gminy po pozytywnej decyzji IPAW o przyznaniu dofinansowania.

 

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica