spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  22 MajaImieniny obchodzą:  Emil, Helena, Julia, Wiesław, Wisława  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PDF Drukuj E-mail
01 grudnia 2017

INFORMACJA

o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Forma udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest m.in. w zakresie:

 1. prawa pracy,

 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 3. prawa cywilnego,

 4. prawa karnego,

 5. prawa administracyjnego,

 6. prawa ubezpieczeń społecznych,

 7. prawa rodzinnego.

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 1. Osoby, które ukończyły 65 lat.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 1. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 1. Kombatanci.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 1. Weterani.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 1. Osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby uprawnione składają również pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

 1. Kobiety, które są w ciąży.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
  Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest dla tych osób w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

 1. Osoby fizyczne zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona osobą uprawnioną do jej uzyskania, ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1-7.

 

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU ŚWIDNICKIEGO

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica