spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  18 WrześniaImieniny obchodzą:  Irena, Józef, Ryszarda, Stefania  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
NABÓR DO GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY PDF Drukuj E-mail
25 września 2017

Gmina Świdnica INFODyrektor Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. remontowo – budowlanych, transportu szkolnego i zaopatrzenia. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat.

 

 

1.Wymagania:

1) niezbędne:

a) wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane;

b) ogólna znajomość zagadnień dotyczących spraw remontowo – budowlanych;

c) prawo jazdy kat. B, własny samochód do wykorzystania do celów służbowych;

       d) znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;

       e) biegła obsługa komputera,

f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

2) dodatkowe:

a) znajomość przepisów dotyczących warunków sanitarnych, ppoż., bhp dla obiektów oświatowych oraz przepisów dotyczących samorządu terytorialnego;

b) odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;

       c) uprzejmość, życzliwość, wysoka kultura osobista;

d) udokumentowana praca w administracji samorządowej.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent ds. remontowo- budowlanych, transportu szkolnego i zaopatrzenia:

 

a) w zakresie spraw remontowo – budowlanych

 1. Określanie potrzeb remontowych szkół i przedszkoli w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych.
 2. Sporządzanie harmonogramu realizacji remontów i napraw oraz nadzorowanie ich realizacji i rozliczanie.
 3. Sprawowanie doraźnego nadzoru nad przebiegiem robót z uwzględnieniem przepisów w tym zakresie.
 4. Sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej (kosztów, zestawień materiałów i faktur) remontów i napraw.
 5. Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w organizowaniu postępowań przetargowych związanych z remontami.
 6. Współpraca z dyrektorami placówek w zakresie wykonywania przeglądów stanu technicznego budynków szkolnych (2 razy do roku) i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 7. Prowadzenie ewidencji zaleceń SANEPID - u w zakresie stanu sanitarnego placówek szkolnych.

b) w zakresie transportu:

 1. Organizowanie dowozu dzieci do szkół oraz uzgadnianie z dyrektorami placówek harmonogramu dowozu, tras, przystanków. Kontrola realizacji dowozu.
 2. Organizowanie opieki w czasie dowozu i odwozu dzieci.
 3. Koordynowanie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 4. Sprawdzanie rachunków za sprawowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkół.
 5. Opisywanie faktur wystawionych przez usługodawców za dowozy uczniów do szkół.
 6. Sporządzanie sprawozdań z poniesionych kosztów w ramach dowozów uczniów za 6 i 12 miesięcy.
 7. Organizowanie postępowań przetargowych na dowóz uczniów do szkół i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 8. Przygotowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

c) w zakresie zaopatrzenia:

 1. Udzielanie placówkom oświatowym pomocy w zakresie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i urządzenia.
 2. Zaopatrzenie obsługiwanych jednostek w opał i kontrola jego zużycia.
 3. Organizowanie postępowań przetargowych na zakup opału.
 4. Przygotowanie sprawozdań i zestawień w zakresie zużycia opału w placówkach oświatowych.
 5. Zaopatrzenie GZO w niezbędne materiały biurowe, druki i inne artykuły.

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia.

4. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko – referent ds. remontowo- budowlanych, transportu szkolnego i zaopatrzenia” (osobiście lub pocztą) w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Głowackiego 4, 58–100 Świdnica, pokój 300 (II piętro), w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godziny 14: 00 decyduje data wpływu.

 

5. Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Zespołu Oświaty po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Kopie załączonych dokumentów należy potwierdzić klauzulą „za zgodność z oryginałem”

7.Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowy życiorys) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 922) ”.

8. Nabór będzie prowadzony przez Komisję powołaną przez Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Świdnicy. O terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

 

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

 

/-/ Maria Jaworska

 

Świdnica, dnia 25 września 2017 r.

 

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica