spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  23 LipcaImieniny obchodzą:  Apolinary, Bogna, Żelisław  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie

Zapomniałeś hasła
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Nagłówki RSS
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Mapa witryny
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE PDF Drukuj E-mail
05 września 2017

Logo GOPS W ŚWIDNICYKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze: Pracownik socjalny. Forma zatrudnienia umowa o pracę - pełny etat.

 

 

 

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wymagane kwalifikacje (zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. )
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do 31 grudnia 2013 roku ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) politologia
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) polityka społeczna
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przepisów dotyczących prawa pracy w tym przepisów o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.
2. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych.
3. Dobra organizacja pracy na zajmowanym stanowisku, odpowiedzialność, zaangażowanie i kreatywność.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Mile widziane prawo jazdy oraz własny samochód.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracowniczym – pracownik socjalny.
Do zakresu czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego należeć będzie:
1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej.
5. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdnica.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
7. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
8. Świadczenie pracy socjalnej.
9. Wydawanie wniosków dla mieszkańców Gminy Świdnica o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
10. Kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
11. Współpraca z radnymi oraz sołtysami z terenu Gminy Świdnica.
12. Wyjazdy w teren Gminy Świdnica zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do oferty należy dołączyć:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys-curriculum vitae,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) .

Termin składania ofert ustala się do dnia 19 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, pok. 114
do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Ośrodka.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: "Oferta na stanowisko pracownicze - pracownik socjalny".
Dokumenty przesłane za pomocą faksu, e-maila, a także te, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrzone. Oferty przygotowane w inny sposób niż podany powyżej ze względów formalnych nie będą rozpatrzone.

 

Z upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Jolanta Adamczyk
Specjalista pracy socjalnej

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica