spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  8 SierpniaImieniny obchodzą:  Cyprian, Cyryl, Emil, Emilian  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Informacje o nowych zasadach zbierania i odbierania odpadów PDF Drukuj E-mail

 

 

U W A G A !

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy Świdnica na okres lipiec - grudzień 2020 r.:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów - Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Słotwina - os. Nad Potokiem, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny i Górny, Zawiszów.

 


* * *

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI I OPŁATY


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych ulegają zmianie.

Zgodnie z § 1. Uchwały nr XVI/181/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wynoszą odpowiednio:

§ 1. 1 W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, z zastosowaniem zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców.

2. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość:

1) 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi od 1 osoby do 4 osób;

2) 17,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi od 5 osób do 9 osób;

3) 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi 10 osób i więcej.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Informujemy, że zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. z późń zm) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości oraz na podstawie art. 6m ust. 2a cytowanej ustawy, jeżeli nie nastąpiła zmiana ilości osób w gospodarstwie, właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji, natomiast zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma stosowne zawiadomienie o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Dotychczasowe rachunki na które były regulowane zobowiązania finansowe z tyt. opłat za odpady pozostają bez zmian.

 

Załącznik: Uchwała Nr XVI-181-2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (PDF)

 

 

 

  

* * *

 

Wiadomości ogólne o nowym systemie

Obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy został nałożony na samorząd lokalny nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i od 1 lipca 2013 roku także Gmina Świdnica przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. (Podstawa prawna – art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W ramach przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Świdnica wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zawarto nową umowę z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o .o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica. Umowa została zawarta na okres 3 lat tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.. Odebrane odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), adres: Zawiszów 5, 58-100 Świdnica.

Od 1 stycznia 2020 r. została zmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świdnica stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

 

Stawki obowiązujące od
1 stycznia 2020 r.

od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

GOSPODARSTWA DOMOWE

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY

od 1 do 4 osób

od 5-9 osób

od 10 osób i więcej

18,00 zł

17,50 zł

17,00 zł

 

 

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

za każdy pojemnik

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY

Pojemnik
120 L

Pojemnik
240 L

Pojemnik
1100 L

Pojemnik KP-7

5,90 zł

11,80 zł

54,10 zł

344,27

 

 

Dla nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 169,30 zł od każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.

 

Z chwilą wejścia w życie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie musi ponownie składać deklaracji, jeżeli nie zaistniały jakiekolwiek zmiany.

Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie przeliczona, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, wg nowych stawek.

O nowej wysokości opłaty mieszkańcy gminy Świdnica zostaną poinformowani pisemnie.

 

 

* * *

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest też zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do:

 • złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14. dni od dnia:
 1. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych,
 2. wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty,
 3. zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości liczonej wg ilości zadeklarowanych pojemników.
 • segregowania odpadów u źródła,
 • wnoszenia opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją na konto Urzędu Gminy, do 25 dnia każdego miesiąca,
 • wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne.

Wspólnoty mieszkaniowe, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały zobowiązane do złożenia nowej, wspólnej deklaracji i ponoszenia kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd osoby zamieszkujące we wspólnotach powinny wnosić te opłaty na rzecz swojej wspólnoty.
Zarówno sposób dokonywania, jak i opłat indywidualny numer konta w pozostałych przypadkach nie uległ zmianie.
Opłaty należy uiszczać na indywidualny dla każdego deklarującego rachunek bankowy za pośrednictwem banków, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze, do 25 dnia każdego miesiąca.
Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Świdnica.Informacje szczegółowe:

 1. Deklaracja
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Selektywna zbiórka odpadów
 4. Inne możliwości pozbywania się odpadów selektywnie zebranych
 5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 6. Akty prawne

 

Pliki do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

 

Zmieniony ( 29 lipca 2020 )
 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica