spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  31 StyczniaImieniny obchodzą:  Euzebiusz, Jan, Ludwik, Marceli, Piotr  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Informacje o nowych zasadach zbierania i odbierania odpadów PDF Drukuj E-mail

 

U W A G A !

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach Gminy Świdnica na 2023 r.:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów - Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Słotwina - os. Nad Potokiem, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Witoszów - os. Dzikowiec, Witoszów - os. Krokus, Zawiszów.

 

 

* * *

 

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach Gminy Świdnica na 2022 r.:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów - Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Słotwina - os. Nad Potokiem, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Witoszów - os. Dzikowiec, Witoszów - os. Krokus, Zawiszów.

 

* * *

 

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI I OPŁATY


Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych nie ulegają zmianie.

Zgodnie z § 1. Uchwały nr XXVII/300/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wynoszą odpowiednio:

§ 1. 1 W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W celu uzyskania zwolnienia należy wypełnić i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOC)

5. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 52,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Informujemy, że zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. z późń zm) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości oraz na podstawie art. 6m ust. 2a cytowanej ustawy, jeżeli nie nastąpiła zmiana ilości osób w gospodarstwie, właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji, natomiast zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma stosowne zawiadomienie o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Dotychczasowe rachunki na które były regulowane zobowiązania finansowe z tyt. opłat za odpady pozostają bez zmian.

 

Załącznik: Uchwała Nr XXVII/300/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (PDF)

 

* * *

 

Wiadomości ogólne o nowym systemie

Obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy został nałożony na samorząd lokalny nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i od 1 lipca 2013 roku także Gmina Świdnica przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. (Podstawa prawna – art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W ramach przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Świdnica wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zawarto nową umowę z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o .o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica. Umowa została zawarta na okres 2 lat tj. 01 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.. Odebrane odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), adres: Zawiszów 5, 58-100 Świdnica.

Od 1 września 2020 r. została zmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świdnica stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

Stawka obowiązujące od 1 września 2020 r.

 

GOSPODARSTWA DOMOWE

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY

OD KAŻDEJ OSOBY ZAMIESZKUJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ

26,00 zł

 

Stawki obowiązujące od 1 września 2020 r.

za każdy pojemnik

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY

POJEMNIK

120 L

POJEMNIK

240 L

POJEMNIK

1100 L

POJEMNIK

KP-7

6, 35 zł

12,70 zł

58,21 zł

370,42 zł

 

Dla nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 181,90 zł od każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.

 

Z chwilą wejścia w życie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie musi ponownie składać deklaracji, jeżeli nie zaistniały jakiekolwiek zmiany.

Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie przeliczona, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, wg nowych stawek.

O nowej wysokości opłaty mieszkańcy gminy Świdnica zostaną poinformowani pisemnie.Informacje szczegółowe:

  1. Deklaracja
  2. Selektywna zbiórka odpadów
  3. Inne możliwości pozbywania się odpadów selektywnie zebranych
  4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  5. Akty prawne

 

Pliki do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

 

Zmieniony ( 16 grudnia 2022 )
 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica